cuộn nylon HD-PE

túi HD-PE-PP

màng co, màng chít

FOAM